Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 25. februarja 2020 – „VARCHEV FINANS“ EOOD/Komisia za finansov nadzor

(Zadeva C-95/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: „VARCHEV FINANS“ EOOD

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Komisia za finansov nadzor

Vprašanji za predhodno odločanje

1. Ali člen 56(2) v povezavi s členom 72(2) v povezavi s Prilogo I k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) 2017/5651 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive določa, da:

- morajo investicijska podjetja voditi (redno posodabljati) samostojni enotni register (kot podatkovno zbirko) z evidencami o presojah primernosti in ustreznosti, opravljenih za vsako posamezno stranko, ki morajo imeti vsebino, ki je določena v členu 25(2) in (3) Direktive 2014/65/EU in členu 50 DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016;

ali pa zadostuje, da so zgoraj navedeni podatki na voljo pri investicijskem podjetju in se priložijo evidenci (v bolgarščini dobesedno: spis, dosje) zadevne stranke na podlagi člena 25(5) Direktive 2014/65/EU ter se shranijo tako, da lahko pristojni organ tudi v prihodnosti do njih dostopa, ter da so izpolnjeni pogoji iz člena 72(1) Delegirane uredbe?

2. Ali člen 72(2) v povezavi s Prilogo I k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive določa, da:

- morajo investicijska podjetja voditi (redno posodabljati) samostojni enotni register (kot podatkovno zbirko) z evidencami o informacijah o stroških in povezanih dajatvah, zagotovljenih vsaki posamezni stranki, ki morajo imeti vsebino, ki je določena v členu 45 DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 za vse stranke;

ali pa zadostuje, da so zgoraj navedeni podatki na voljo pri investicijskem podjetju in se priložijo evidenci (v bolgarščini dobesedno: spis, dosje) zadevne stranke na podlagi člena 25(5) Direktive 2014/65/EU ter se shranijo tako, da lahko pristojni organ tudi v prihodnosti do njih dostopa, ter da so izpolnjeni pogoji iz člena 72(1) Delegirane uredbe?

____________

1 UL 2017, L 87, str. 1, kakor je bil popravljen z UL 2017, L 246, str. 12-28.