Language of document :

Жалба, подадена на 21 февруари 2020 г. от Bruno Gollnisch срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 10 декември 2019 г. по дело T-319/19, Bruno Gollnisch/Европейски парламент

(Дело C-122/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bruno Gollnisch (представител: B. Bonnefoy-Claudet, адвокат)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени определението от 10 декември 2019 г. на Общия съд на Европейския съюз по дело T-319/19,

да върне делото на Общия съд на Европейския съюз за ново разглеждане,

да му присъди сумата от 5 000 EUR за направените във връзка с настоящата жалба разноски,

Да осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски. Ако Съдът счита, че разполага с достатъчно информация, жалбоподателят моли освен това Съдът:

да разгледа спора по същество,

да отмени решението на Бюрото на Европейския парламент от 10 декември 2018 г. за изменение на Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент,

да уважи исканията на жалбоподателя в първоинстанционното производство, без да се засягат исканията му, свързани с обжалваното определение,

да осъди Европейския парламент да понесе изцяло съдебните разноски

Основания и основни доводи

Определението е обект на критика поради това, че в него неправилно се приема, че обжалваното решение не засяга индивидуално жалбоподателя, че поради това подадената от него административна жалба от 27 февруари 2019 г. не представлява досъдебно производство и че, тъй като последната не се отчита, трябва да се приеме, че сроковете за обжалване са изтекли.

____________