Language of document :

Bruno Gollnischi 21. veebruaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 10. detsembri 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-319/19: Bruno Gollnisch versus Euroopa Parlament

(kohtuasi C-122/20 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Bruno Gollnisch (esindaja: advokaat B. Bonnefoy-Claudet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 10. detsembri 2019. aasta määrus kohtuasjas T-319/19;

saata kohtuasi Euroopa Liidu Üldkohtule uue otsuse tegemiseks tagasi;

mõista tema kasuks ka välja 5000 eurot käesoleva apellatsioonkaebusega seotud menetluskulude hüvitamiseks;

Jätta kohtukulud Euroopa Parlamendi kanda. Kui Euroopa Kohus leiab, et tal on piisavalt teavet, palub apellant lisaks Euroopa Kohtul:

teha asjas ise otsus;

tühistada Euroopa Parlamendi juhatuse 10. detsembri 2018. aasta otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmeid;

rahuldada apellandi esimeses astmes esitatud nõuded, ilma et see mõjutaks nõudeid, mis on esitatud apellatsioonkaebuses kohtumääruse peale;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja heidab kohtumäärusele ette, et selles leiti ebaõigesti, et vaidlustatud otsus ei puuduta apellanti isiklikult ning seega ei kujutanud tema 27. veebruari 2019. aasta kaebus endast kohtueelset menetlust ja selle mittearvestamisel on kohtusse hagi esitamise tähtaeg möödunud.

____________