Language of document :

Valitus, jonka Bruno Gollnisch on tehnyt 21.2.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-319/19, Gollnisch v. parlamentti, 10.12.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-122/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Bruno Gollnisch (edustaja: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-319/19 10.12.2019 antaman määräyksen

palauttaa asian Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä lausuu asiasta uudelleen

myöntää hänelle myös 5000 euron suuruisen summan korvauksena tästä muutoksenhausta aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista

Velvoittaa Euroopan parlamentin vastaamaan oikeudenkäyntikuluista. Siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin katsoo olevansa asiasta riittävän tietoinen, valittaja vaatii lisäksi, että unionin tuomioistuin

ratkaisee pääasian

kumoaa Euroopan parlamentin puhemiehistön 10.12.2018 tekemän päätöksen, jolla muutetaan Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä

hyväksyy valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset, tämän kuitenkaan vaikuttamatta valituksenalaisesta määräyksestä esitettyihin vaatimuksiin

velvoittaa Euroopan parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja katsoo, että määräyksessä katsotaan virheellisesti, että riidanalainen päätös ei koske häntä erikseen, että valittajan 27.2.2019 tekemä valitus ei merkinnyt oikeudenkäyntiä edeltävää menettelyä ja että koska kyseistä valitusta ei otettu huomioon, kanteen nostamisen määräaikojen katsottiin päättyneen.

____________