Language of document :

Žalba koju je 21. veljače 2020. podnio Bruno Gollnisch protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 10. prosinca 2019. u predmetu T-319/19, Bruno Gollnisch protiv Europskog parlamenta

(predmet C- 122/20 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Bruno Gollnisch (zastupnik: B. Bonnefoy-Claudet, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

poništi rješenje Općeg suda Europske unije od 10. prosinca 2019. pod brojem predmeta T-319/19;

vrati predmet Općem sudu Europske unije na ponovno odlučivanje;

žalitelju dodijeli i iznos od 5000 eura na ime troškova postupka u vezi s ovom žalbom;

naloži Europskom parlamentu snošenje troškova.

Ako Sud smatra da raspolaže s dovoljno informacija, žalitelj od Suda nadalje zahtijeva da:

odluči o meritumu spora;

poništi odluku Predsjedništva Europskog parlamenta od 10. prosinca 2018. kojom se mijenjaju Provedbene mjere Statuta zastupnika Europskog parlamenta;

prihvati žaliteljev tužbeni zahtjev iz prvostupanjskog postupka ne dovodeći u pitanje žalbene razloge istaknute protiv rješenja protiv kojeg je podnesena žalba;

naloži Europskom parlamentu snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Rješenje se osporava zato što se njime pogrešno zaključuje da se pobijana odluka ne tiče žalitelja osobno, da slijedom toga njegova pritužba od 27. veljače 2019. nije predstavljala predsudski postupak te da je, zbog njezinog neuzimanja u obzir, razdoblje za pokretanje sudskog postupka isteklo.

____________