Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 21. februārī Bruno Gollnisch iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 10. decembra rīkojumu lietā T-319/19 Bruno Gollnisch/Eiropas Parlaments

(Lieta C-122/20 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Bruno Gollnisch (pārstāvis: B. Bonnefoy-Claudet, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2019. gada 10. decembra rīkojumu lietā T-319/19;

nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai atkārtota nolēmuma pieņemšanai;

piešķirt apelācijas sūdzības iesniedzējam summu 5000 EUR apmērā ar šo apelācijas sūdzību saistīto izdevumu segšanai;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Ja Tiesa uzskata, ka tai ir pietiekami informācijas, apelācijas sūdzības iesniedzējs turklāt lūdz to:

izskatīt lietu pēc būtības;

atcelt Eiropas Parlamenta Prezidija 2018. gada 10. decembra lēmumu, ar ko groza Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas pasākumus;

apmierināt apelācijas sūdzības iesniedzēja pirmajā instancē izvirzītos prasījumus, neskarot prasījumus, kas izvirzīti pret pārsūdzēto rīkojumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Tiek norādīts, ka rīkojumā ir nepamatoti atzīts, ka apstrīdētais lēmums neskar apelācijas sūdzības iesniedzēju individuāli, ka tādējādi apelācijas sūdzības iesniedzēja 2019. gada 27. februāra sūdzība nebija pirmstiesas procedūra un ka, tā kā sūdzība netika ņemta vērā, ir uzskatāms, ka termiņi tiesvedības sākšanai ir beigušies.

____________