Language of document :

Odvolanie podané 21. februára 2020: Bruno Gollnisch proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 10. decembra 2019 vo veci T-319/19, Bruno Gollnisch/Európsky parlament

(vec C-122/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Bruno Gollnisch (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie, ktoré 10. decembra 2019 vyhlásil Všeobecný súd Európskej únie vo veci T-319/19,

vrátil vec na konanie pred Všeobecným súdom Európskej únie, aby ten o nej opätovne rozhodol,

priznal odvolateľovi sumu 5000€ ako náhradu trov konania vynaložených v tomto odvolacom konaní,

Uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania. Pre prípad, že by Súdny dvor zastával názor, že má dostatok informácií na rozhodnutie vo veci, odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor

posúdil podstatu veci meritórne,

zrušil rozhodnutie kancelárie Európskeho parlamentu z 10. decembra 2018, ktorým sa menia opatrenia na vykonanie štatútu poslancov Európskeho parlamentu,

vyhovel žalobným návrhom odvolateľa v prvostupňovom konaní, bez vplyvu na návrhy smerujúce proti odvolaním napadnutému uzneseniu,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Uzneseniu sa vytýka, že sa v ňom nesprávne uvádza, že napadnuté rozhodnutie sa odvolateľa netýkalo osobne, že v nadväznosti na to jeho sťažnosť z 27. februára 2019 nepredstavovala konanie pred podaním žaloby a že za absencie jej zohľadnenia lehoty pre podanie žaloby treba považovať za premlčané.

____________