Language of document :

Pritožba, ki jo je Bruno Gollnisch vložil 21. februarja 2020 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 10. decembra 2019 v zadevi T-319/19, Bruno Gollnisch/Evropski parlament

(Zadeva C-122/20 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Bruno Gollnisch (zastopnik: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep, ki ga je 10. decembra 2019 izdalo Splošno sodišče Evropske unije pod referenčno številko T-319/19;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije v ponovno razsojanje;

mu prisodi tudi znesek 5000 EUR iz naslova stroškov nastalih v zvezi s to pritožbo;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov. Če Sodišče meni, da ima na voljo dovolj informacij, pritožnik Sodišču predlaga, naj:

odloči o sporu;

sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 10. decembra 2018 o spremembi izvedbenih ukrepov za statut poslancev Evropskega parlamenta;

ugodi predlogom, ki jih je pritožnik podal na prvi stopnji, brez poseganja v predloge zoper izpodbijani sklep;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Sklep se graja v delu, v katerem se z njim neustrezno šteje, da se izpodbijani sklep ne nanaša posamično na pritožnika, da posledično njegova pritožba z dne 27. februarja 2019 ni pomenila predhodnega postopka, in da je treba ob njenem neupoštevanju šteti, da so se roki za sodni postopek iztekli.

____________