Language of document :

Överklagande ingett den 21 februari 2020 av Bruno Gollnisch av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 10 december 2019 i mål T-319/19, Bruno Gollnisch mot Europaparlamentet

(Mål C-122/20 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Bruno Gollnisch (ombud: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Övriga parter i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det avgörande som Europeiska unionens tribunal meddelade den 10 december 2019 i mål T-319/19,

återförvisa ärendet till Europeiska unionens tribunal för förnyad prövning,

tillerkänna honom ett belopp om 5000 euro avseende kostnaderna i målet om överklagande,

förplikta Europaparlamentet att ersättarättegångskostnaderna.

För det fall att domstolen finner att den har tillräckligt underlag härför, yrkar klaganden även att domstolen ska

avgöra målet i sak,

ogiltigförklara Europaparlamentets presidiums beslut av den 10 december 2018 om ändring av tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga,

bifalla klagandens yrkanden i första instans, utan att detta påverkar de yrkanden som sökanden framställt med avseende på det beslut som är föremål för förevarande överklagande,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden kritiserar det överklagade beslutet såtillvida att tribunalen felaktigt fann att det angripna beslutet inte berörde klaganden personligen, att efter klagandens klagomål av den 27 februari 2019 förelåg inte längre något administrativt förfarande, samt underlät att beakta den omständigheten att fristen för att väcka talan hade löpt ut.

____________