Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Nivelles (Белгия), постъпило на 27 февруари 2020 г. — UF/Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Дело C-105/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail de Nivelles

Страни в главното производство

Ищца: UF

Ответник: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Преюдициални въпроси

Нарушава ли Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (Кралски указ от 20 юли 1971 г. за въвеждане на осигуряване за неработоспособност и осигуряване за майчинство в полза на самостоятелно заетите лица и подпомагащите ги партньори) членове 21 и 23 от Хартата на основните права, Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки1 , Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите2 , Директива 86/613/ЕИО от 11 септември 1986 година за прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство3 , и Рамковото споразумение за работа при непълно работно време, приложено с Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно работата на непълно работно време4 , доколкото не предвижда съответно обезщетение в рамките на отпуска за бременност и раждане за самостоятелно заета жена, която извършва съответната дейност на непълно работно време като допълнителна, но плаща осигурителни вноски като лице, извършващо съответната дейност като основна, докато самостоятелно заета жена, която извършва съответната дейност на непълно работно време като основна, получава обезщетение за бременност и раждане в пълен размер?

Нарушава ли Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (Кралски указ от 20 юли 1971 г. за въвеждане на осигуряване за неработоспособност и осигуряване за майчинство в полза на самостоятелно заетите лица и подпомагащите ги партньори) членове 21 и 23 от Хартата на основните права, Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, Директива 86/613/ЕИО от 11 септември 1986 година за прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство, и Рамковото споразумение за работа при непълно работно време, приложено с Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно работата на непълно работно време, доколкото не предвижда съответно обезщетение в рамките на отпуска за бременност и раждане за работеща жена, която съчетава на пълно работно време дейност като наето лице и дейност като самостоятелно заето лице, докато самостоятелно заета жена, която работи на пълно работно време, получава обезщетение за бременност и раждане в пълен размер?

____________

1     OB L 348, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 3.

2     OB L 204, 2006 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262.

3     OB L 359, 1986 г., стр. 56; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 56.

4     Директива 97/81/EО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) (OB L 14, 1998 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 35).