Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal du travail de Nivelles (Belgie) dne 27. února 2020 – UF v. Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Věc C-105/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal du travail de Nivelles

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: UF

Žalovaný: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Předběžné otázky

Porušuje arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (královský výnos ze dne 20. července 1971 zavádějící nemocenské pojištění a pojištění pro případ mateřství ve prospěch osob samostatně výdělečně činných a vypomáhajících manželů nebo manželek) články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie, směrnici 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň1 , směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání2 (přepracované znění), směrnici č. 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství3 a rámcovou dohodu o částečném pracovním úvazku, provedenou směrnicí Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o částečném pracovním úvazku4 , tím, že nestanoví odpovídající dávky po dobu mateřské dovolené pro pracovnici, která vykonává po část pracovní doby samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, avšak hradí stejné příspěvky jako pracovnice vykonávající hlavní činnost, ačkoli pracovnice, která po část pracovní doby vykonává samostatně výdělečnou činnost jako hlavní činnost, má nárok na mateřskou dávku v plné výši?

Porušuje arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (královský výnos ze dne 20. července 1971 zavádějící nemocenské pojištění a pojištění pro případ mateřství ve prospěch osob samostatně výdělečně činných a vypomáhajících manželů nebo manželek) články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie, směrnici 92/85, směrnici 2006/54, směrnici 86/613 a rámcovou dohodu o částečném pracovním úvazku, provedenou směrnicí Rady 97/81, tím, že nestanoví odpovídající dávky po dobu mateřské dovolené pro pracovnici, která svou celkovou pracovní dobu dělí mezi zaměstnání a samostatně výdělečnou činnost, ačkoliv pracovnice vykonávající samostatně výdělečnou činnost po celou pracovní dobu má nárok na mateřskou dávku v plné výši?

____________

1     Úř. věst. 1992, L 348, s. 1.

2     Úř. věst. 2006, L 204, s. 23.

3     Úř. věst. 1986, L 359, s. 56.

4     Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 9).