Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) 27. veebruaril 2020 – UF versus Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(kohtuasi C-105/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal du travail de Nivelles

Põhikohtuasja pooled

Hageja: UF

Kostja: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas 20. juuli 1971. aasta kuningliku määrusega, millega kehtestatakse hüvitiskindlustus ning rasedus- ja sünnituskindlustus füüsilisest isikust ettevõtjatele ja neid aitavatele abikaasadele, on rikutud põhiõiguste harta artikleid 21 ja 23, nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta1 , [Euroopa] Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes2 , 11. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning sünnitusega3 , mida rakendati osalist tööaega käsitleva nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiviga 97/81/EÜ4 , seepärast, et selles kuninglikus määruses ei ole rasedus- ja sünnituspuhkuse raames ette nähtud sobivat hüvitist osalise tööajaga täiendavalt füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale isikule, kes tasub sotsiaalkindlustusmakseid siiski põhiliselt füüsilisest isikust ettevõtjana teguseva isikuna, samas kui osalise tööajaga põhiliselt füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev isik saab rasedus- ja sünnitushüvitist kogu summa ulatuses?

2.    Kas 20. juuli 1971. aasta kuningliku määrusega, millega kehtestatakse hüvitiskindlustus ning rasedus- ja sünnituskindlustus füüsilisest isikust ettevõtjatele ja neid aitavatele abikaasadele, on rikutud põhiõiguste harta artikleid 21 ja 23, nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta, [Euroopa] Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2005. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes, 11. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning sünnitusega, mida rakendati osalist tööaega käsitleva nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiviga 97/81/EÜ, seepärast, et selles kuninglikus määruses ei ole rasedus- ja sünnituspuhkuse raames ette nähtud sobivat hüvitist isikule, kes töötab töötajana ja tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana täistööajaga, samas kui täistööajaga füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev isik saab rasedus- ja sünnitushüvitist kogu summa ulatuses?

____________

1 EÜT 1992, L 348, lk 1; ELT eriväljaanne 05/02, lk 110.

2 ELT 2006, L 204, lk 23.

3 EÜT 1986, L 359, lk 56; ELT eriväljaanne 05/01, lk 330.

4 Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta (EÜT 1998, L 14, lk 9; ELT eriväljaanne 05/03, lk 267).