Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. februārī iesniedza tribunal du travail de Nivelles (Beļģija) – UF/Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Lieta C-105/20

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal du travail de Nivelles

Pamatlietas puses

Prasītāja: UF

Atbildētāja: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Karaļa 1971. gada 20. jūlija dekrētu, ar ko izveido pabalstu un maternitātes apdrošināšanas sistēmu pašnodarbinātām personām un līdzstrādājošiem laulātajiem, tiek pārkāpts Pamattiesību hartas 21. un 23. pants, Padomes Direktīva 92/85/EEK (1992. gada 19. oktobris) par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti 1 , Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) 2 , Direktīva 86/613/EEK (1986. gada 11. decembris) par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu grūtnieču un māšu aizsardzību 3 un pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu, ko īsteno ar Padomes Direktīvu 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par nepilna darba laika darbu 4 , neparedzot atbilstīgu pabalstu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā pašnodarbinātai darbiniecei, kura strādā nepilnu darba laiku un kam pašnodarbinātība ir papildnodarbošanās, bet kura maksā iemaksas kā darbiniece, kam tā ir pamatnodarbošanās, lai gan pašnodarbināta darbiniece, kas strādā nepilnu darba laiku un kam tā ir pamatnodarbošanās, saņem visu maternitātes pabalsta summu?

Vai ar Karaļa 1971. gada 20. jūlija dekrētu, ar ko izveido pabalstu un maternitātes apdrošināšanas sistēmu pašnodarbinātām personām un līdzstrādājošiem laulātajiem, tiek pārkāpts Pamattiesību hartas 21. un 23. pants, Padomes Direktīva 92/85/EEK (1992. gada 19. oktobris) par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija), Direktīva 86/613/EEK (1986. gada 11. decembris) par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu grūtnieču un māšu aizsardzību un pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu, ko īsteno ar Padomes Direktīvu 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par nepilna darba laika darbu, neparedzot grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā atbilstīgu pabalstu darbiniecēm, kuras strādā pilnu darba laiku, apvienojot algotu darbu un pašnodarbinātas personas darbu, lai gan pašnodarbināta persona, kura strādā pilnu darba laiku, saņem pilnu maternitātes pabalsta summu?

____________

1     OV 1992, L 348, 1. lpp.

2     OV 2006, L 204, 23. lpp.

3     OV 1986, L 359, 56. lpp.

4     Padomes Direktīva 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu (OV 1998, L 14, 9. lpp.).