Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 27 februari 2020 – UF mot Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Mål C-105/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal du travail de Nivelles

Parter i det nationella målet

Kärande: UF

Svarande: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Tolkningsfrågor

1)    Utgör den kungliga förordningen av den 20 juli 1971 om inrättande av en ersättningsförsäkring och en moderskapsförsäkring för egenföretagare och hjälpande makar ett åsidosättande av artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar,1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning),2 direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap3 och ramavtalet om deltidsarbete som genomförts genom rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om deltidsarbete,4 i och med att förordningen inte föreskriver en skälig ersättning vid mammaledighet för en egenföretagare som arbetar deltid med näringsverksamheten som bisyssla men som betalar samma avgifter som den som har näringsverksamheten som huvudsyssla, samtidigt som en egenföretagare som arbetar deltid med näringsverksamheten som huvudsyssla erhåller full moderskapspenning?

2)    Utgör den kungliga förordningen av den 20 juli 1971 om inrättande av en ersättningsförsäkring och en moderskapsförsäkring för egenföretagare och hjälpande makar ett åsidosättande av artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, direktiv 92/85, direktiv 2006/54, direktiv 86/613 och ramavtalet om deltidsarbete som genomförts genom rådets direktiv 97/81, i och med att förordningen inte föreskriver en skälig ersättning vid mammaledighet för en yrkesverksam som på heltid kombinerar en anställning och en enskild näringsverksamhet, samtidigt som en egenföretagare som arbetar heltid erhåller full moderskapspenning?

____________

1     EGT L 348, 1992, s. 1.

2     EUT L 204, 2006, s. 23.

3     EGT L 359, 1986, s. 56.

4     Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (EGT L 14, 1998, s. 9).