Language of document :

Žaloba podaná dne 4. března 2020 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-125/20)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez a M. Noll-Ehlers, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Španělské království tím, že v zónách ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat a ES1301 Madrid byla od roku 2010 systematicky a trvale překračována mezní roční hodnota oxidu dusičitého (NO2); porušilo čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu1 ,

určil, že Španělské království tím, že v zóně ES1301 Madrid byla od roku 2010 systematicky a trvale překračována mezní hodinová hodnota oxidu dusičitého (NO2), porušilo čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu;

určil, že Španělské království tím, že nepřijalo náležitá opatření, aby období překročení mezních hodnot v zónách ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat a ES1301 Madrid bylo co možná nejkratší, neplnilo od 11. června 2010 povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice ve spojení s její přílohou XV, a zejména povinnost stanovenou v čl. 23 odst. 1 druhém pododstavci dbát na to, aby období překročení bylo co možná nejkratší;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Článek 13 odst. 1 směrnice 2008/50/ES stanoví povinnost členských států zajistit, aby ve všech jejich zónách kvality ovzduší, vymezených v souladu s článkem 4 této směrnice, úroveň oxidu uhličitého nepřekračovala mezní hodnoty uvedené v příloze XI směrnice. Uvedená směrnice stanoví pro oxid uhličitý dvě mezní hodnoty, obě platné od 1. ledna 2010. První mezní hodnota je roční: členské státy nesmí překročit 40 mg/m3 za kalendářní rok. Druhá hodnota je hodinová: členské státy nesmí překročit hodnotu 200 mg/m3 častěji než 18krát za kalendářní rok.

Tyto mezní hodnoty NO2 stanovila již směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší. Její článek 4 totiž ukládal členským státům povinnost přijmout opatření nezbytná k tomu, aby koncentrace oxidu dusičitého nepřekračovala uvedené hodnoty, přičemž v příloze II uvedené směrnice byl stanoven postupný časový rámec plnění, který stanovil jako konečné datum právě 1. leden 2010.

Španělské království prostřednictvím každoročních zpráv upravených v článku 27 směrnice informovalo Komisi o průměrných ročních hodnotách NO2 za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 a 2018. Podle uvedených údajů překračovalo Španělské království systematicky a trvale roční mezní hodnoty v zónách ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat a ES1301 Madrid.

Článek 23 odst. 1 směrnice stanoví povinnost členských států přijmout v případech překračování mezních hodnot plány kvality ovzduší, ve kterých stanoví náležitá opatření, která zaručí, aby období překračování bylo co možná nejkratší.

Španělské království nestanovilo v plánech kvality ovzduší přijatých od vstupu směrnice 2008/50/ES v platnost náležitá opatření dostačující k zaručení toho, aby období překračování uvedených mezních hodnot v dotčených zónách bylo co možná nejkratší.

____________

1 Úř. věst. 2008, L 152, s. 1