Language of document :

Sag anlagt den 4. marts 2020 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-125/20)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A.C. Becker, M. Jauregui Gomez og M. Noll-Ehlers, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 1 , sammenholdt med bilag XI hertil, for så vidt som den årlige grænseværdi for nitrogendioxid (NO2) siden 2010 systematisk og vedvarende er blevet overskredet i zone ES0901 Área de Barcelona, zone ES0902 Vallès – Baix Llobregat og zone ES1301 Madrid.

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med bilag XI hertil, for så vidt som timegrænseværdien for nitrogendioxid (NO2) siden 2010 systematisk og vedvarende er blevet overskredet i zone ES1301 Madrid.

Det fastslås, at Kongeriget Spanien siden den 11. juni 2010 har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til nævnte direktivs artikel 23, stk. 1, sammenholdt med bilag XV hertil, og navnlig den i artikel 23, stk. 1, andet afsnit, fastsatte forpligtelse til at sikre, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig, idet det ikke har vedtaget egnede foranstaltninger med henblik på at sikre, at perioden med overskridelse af grænseværdierne i zone ES0901 Área de Barcelona, zone ES0902 Vallès – Baix Llobregat og zone ES1301 Madrid bliver kortest mulig.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF fastsætter en forpligtelse for medlemsstaterne til at sikre, at niveauerne af nitrogendioxid i deres luftkvalitetszoner som fastsat i henhold til samme direktivs artikel 4 ikke overskrider grænseværdierne i bilag XI til direktivet. I dette bilag er fastsat to grænseværdier for nitrogendioxid, og begge har fundet anvendelse siden den 1. januar 2010. Den ene grænseværdi er knyttet til året: medlemsstaterne må ikke overskride 40 mg/m3 pr. kalenderår. Den anden er en timeværdi: medlemsstaterne må ikke overskride værdien 200 mg/m3 mere end 18 gange pr. kalenderår.

Disse grænseværdier for NO2 blev allerede fastsat ved Rådets direktiv 99/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften. Artikel 4 heri pålagde nemlig medlemsstaterne en forpligtelse til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at koncentrationerne af nitrogendioxid ikke oversteg disse værdier, idet der i bilag II til dette direktiv var fastsat en progressiv tidsmæssig ramme for opfyldelse, hvor fristen netop var fastsat til den 1. januar 2010.

Kongeriget Spanien har ved de årsberetninger, som er reguleret i direktivets artikel 27, meddelt Kommissionen årsgennemsnitsværdierne for NO2 for årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Ifølge disse data har Kongeriget Spanien systematisk og vedvarende overskredet årsgrænseværdierne i zone ES0901 Área de Barcelona, zone ES0902 Vallès – Baix Llobregat og zone ES1301 Madrid.

Direktivets artikel 23, stk. 1, fastsætter en forpligtelse for medlemsstaterne til i tilfælde af overskridelse af grænseværdierne at vedtage luftkvalitetsplaner, som skal omfatte egnede foranstaltninger, så overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Kongeriget Spanien har ikke i de luftkvalitetsplaner, som det har vedtaget, siden direktiv 2008/50/EF trådte i kraft, fastsat egnede og tilstrækkelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at perioden med overskridelse af disse grænser i de tre omhandlede zoner bliver kortest mulig.

____________

1 EUT 2008, L 152, s. 1.