Language of document :

Kanne 4.3.2020 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-125/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez ja M. Noll-Ehlers)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Espanjan kuningaskunta on rikkonut ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä sen liitteen XI kanssa, kun se on järjestelmällisesti ja jatkuvasti ylittänyt typpidioksidia (NO2) koskevat vuosiraja-arvot vuodesta 2010 lähtien alueilla ES0901 Barcelonan alue, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ja ES1301 Madrid

On todettava, että Espanjan kuningaskunta on rikkonut ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä sen liitteen XI kanssa, kun se on järjestelmällisesti ja jatkuvasti ylittänyt typpidioksidin tuntiraja-arvon vuodesta 2010 lähtien alueella ES1301 Madrid

On todettava, että 11.6.2010 lähtien Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut edellä mainitun direktiivin 23 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä sen liitteen XV kanssa, mukaisia velvollisuuksiaan ja erityisesti 23 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä velvollisuutta valvoa, että ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, kun se ei saattanut voimaan asianmukaisia toimenpiteitä, jotta raja-arvojen ylityksen kesto alueilla ES0901 Barcelonan alue, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ja ES1301 Madrid jää mahdollisimman lyhyeksi

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdassa asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus varmistaa, että niiden alueilla ilman typpidioksiditasot eivät ylitä liitteessä XI vahvistettuja raja-arvoja. Tässä liitteessä vahvistetaan kaksi raja-arvoa typpidioksidiin liittyen ja niitä kumpaakin sovelletaan 1.1.2010 alkaen. Ensimmäinen raja-arvo on vuosiarvo: jäsenvaltiot eivät saa ylittää kalenterivuoden aikana arvoa, joka on 40 mg/ m3. Toinen raja-arvo on tuntiarvo: jäsenvaltiot eivät saa ylittää arvoa, joka on 200 mg/m3 useammin kuin 18 kertaa kalenterivuoden aikana.

Nämä NO2 raja-arvot on vahvistettu ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22.4.1999 annetulla neuvoston direktiivillä 99/30/EY. Sen 4 artiklassa nimittäin asetettiin jäsenvaltioille velvollisuus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ilman typpidioksidipitoisuudet eivät ylitä mainittuja raja-arvoja, ja sen liitteessä II vahvistetaan asteittain ajankohdat, joihin mennessä raja-arvot oli saavutettava; tämän liitteen mukaan tämä ajankohta oli 1.1.2010.

Espanjan kuningaskunta toimitti komissiolle direktiivin 27 artiklan mukaisten vuosittaisten kertomusten avulla vuosittaiset NO2 –keskiarvot vuosilta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 ja 2018. Näiden tietojen mukaan Espanjan kuningaskunta ylitti järjestelmällisesti ja jatkuvasti vuosiraja-arvot alueilla ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ja ES1301 Madrid.

Direktiivin 23 artiklan 1 kohdassa asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus laatia ilmanlaatusuunnitelmia jos raja-arvot ylittyvät, ja näihin ilmanlaatusuunnitelmiin on sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi.

Espanjan kuningaskunta ei ole sisällyttänyt direktiivin 2008/50/EY voimaantulon jälkeen laadittuihin ilmanlaatusuunnitelmiin asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että mainittujen raja-arvojen ylittämisjaksojen kesto kolmella asianomaisella alueella jää mahdollisimman lyhyeksi.

____________

1 EUVL 2008, L 152, s. 1.