Language of document :

Tužba podnesena 4. ožujka 2020. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-125/20)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez i M. Noll-Ehlers, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu1 , u vezi s njezinim Prilogom XI., time što se od 2010. sustavno i kontinuirano prekoračuje godišnja granična vrijednost za dušikov dioksid NO2 u zonama ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat i ES1301 Madrid;

utvrdi da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu, u vezi s njezinim Prilogom XI., time što se od 2010. sustavno i kontinuirano prekoračuje satna granična vrijednost za dušikov dioksid NO2 u zoni ES1301 Madrid;

utvrdi da Kraljevina Španjolska od 11. lipnja 2010. povređuje obveze koje ima na temelju članka 23. stavka 1. navedene direktive, u vezi s njezinim Prilogom XV., a osobito obvezu da u skladu s člankom 23. stavkom 1. drugim podstavkom osigura što je moguće kraće razdoblje prekoračenja, time što nije poduzela odgovarajuće mjere kako bi razdoblje prekoračenja graničnih vrijednosti u zonama ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat i ES1301 Madrid bilo što je moguće kraće.

Kraljevini Španjolskoj naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U članku 13. stavku 1. Direktive 2008/50/EZ utvrđuje se obveza država članica da osiguraju to da u svim njihovim zonama kvalitete zraka, kako su definirane u njezinu članku 4., razine dušikova dioksida ne prekoračuju granične vrijednosti utvrđene u Prilogu XI. te direktive. U spomenutom prilogu utvrđuju se dvije granične vrijednosti za dušikov dioksid, obje primjenjive od 1. siječnja 2010. Prva granična vrijednost izražava se na godišnjoj razini: države članice ne smiju prekoračiti 40 mg/m3 u kalendarskoj godini. Druga vrijednost je satna: države članice ne smiju prekoračiti razinu od 200 mg/m3 više od 18 puta u kalendarskoj godini.

Te granične vrijednosti za NO2 već su bile utvrđene u Direktivi Vijeća 99/30/EZ od 22. travnja 1999. o graničnim vrijednostima za sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice i olovo u zraku. Naime, u članku 4. te direktive državama članicama nametnuta je obveza donošenja potrebnih mjera kako koncentracije dušikova dioksida ne bi prekoračivale spomenute vrijednosti, pri čemu je u Prilogu II. utvrđen progresivni vremenski okvir za ispunjavanje obveze u kojem je kao konačni datum određen upravo 1. siječnja 2010.

U svojim godišnjim izvješćima, uređenima u članku 27. Direktive 2008/50/EZ, Kraljevina Španjolska priopćila je Komisiji prosječne godišnje vrijednosti za NO2 za godine 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. Iz tih podataka proizlazi da je navedena država članica sustavno i kontinuirano prekoračivala godišnje granične vrijednosti u zonama ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat i ES1301 Madrid.

U članku 23. stavku 1. Direktive utvrđena je obveza država članica da u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti donesu planove za kvalitetu zraka u kojima utvrđuju odgovarajuće mjere kako bi razdoblje prekoračenja bilo što je moguće kraće.

Kraljevina Španjolska u planovima za kvalitetu zraka koje je donijela nakon stupanja na snagu Direktive 2008/50/EZ nije predvidjela odgovarajuće i dostatne mjere kako bi osigurala da razdoblje prekoračenja navedenih graničnih vrijednosti u trima predmetnim zonama bude što je kraće moguće.

____________

1     SL 2008., L 152, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)