Language of document :

2020 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-125/20)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. C. Becker, M. Jauregui Gomez ir M. Noll-Ehlers

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Ispanijos Karalystė pažeidė 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 , 13 straipsnio 1 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į jos XI priedą, nes metinė ribinė azoto dioksido (NO2) vertė nuolat buvo ir toliau nuo 2010 m. yra viršijama zonose ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ir ES1301 Madrid;

Pripažinti, kad Ispanijos Karalystė pažeidė 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje, 13 straipsnio 1 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į jos XI priedą, nes valandinė ribinė azoto dioksido (NO2) vertė nuolat buvo ir toliau nuo 2010 m. yra viršijama zonoje ES1301 Madrid;

Pripažinti, kad nuo 2010 m. birželio 11 d. Ispanijos Karalystė nevykdė įsipareigojimų pagal tos direktyvos 23 straipsnio 1 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į jos XV priedą, ir, konkrečiai, įsipareigojimo, įtvirtinto 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, pagal kurią ji turi užtikrinti, kad tos vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį, nes nesiėmė reikiamų priemonių, kad ribinių verčių viršijimo laikotarpis zonose ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ir ES1301 Madrid būtų kuo trumpesnis.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Direktyvos 2008/50/EB 13 straipsnio 1 dalyje valstybėms narėms nustatyta pareiga užtikrinti, kad visose jų oro kokybės zonose, apibrėžtos pagal tos direktyvos 4 straipsnį, azoto dioksido lygis neviršytų tos direktyvos priedo XI straipsnyje nustatytų ribinių verčių. Toje direktyvoje nustatytos dvi azoto dioksidui taikomos ribinės vertės ir abi taikomos nuo 2010 m. sausio 1 d. Pirmoji ribinė vertė yra metinė: valstybės narės negali viršyti 40 mg/m3 per kalendorinius metus. Antra vertė yra valandinė: valstybės narės negali viršyti 200 mg/m3 daugiau kaip 18 kartų kiekvienais kalendoriniais metais.

Šios ribinės NO2 vertės jau buvo nustatytos 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyvoje 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore. Tos direktyvos 4 straipsnyje buvo nustatyta pareiga valstybėms narėms imtis reikiamų priemonių, kad azoto dioksido koncentracijos neviršytų tų verčių, o jos II priede buvo patvirtintas laipsniškas įgyvendinimo tvarkaraštis, kuriame kaip terminas buvo nustatyta būtent 2010 m. sausio 1 d. data.

Aptariamos direktyvos 27 straipsnyje numatytose metinėse ataskaitose Ispanijos Karalystė Komisijai pateikė vidutines metines NO2 vertes už 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 ir 2018 metus. Remiantis šiais duomenimis, Ispanijos Karalystė sistemingai ir nuolat viršijo metines ribines vertes zonose ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ir ES1301 Madrid.

Direktyvos 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga valstybėms narėms patvirtinti, jei viršijamos ribinės vertės, planus dėl oro kokybės, kuriuose jos turi nustatyti tinkamas priemones, kad tos vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

Nuo Direktyvos 2008/50EB įsigaliojimo datos priimtuose planuose dėl oro kokybės Ispanijos Karalystė nenumatė tinkamų ir pakankamų priemonių, kad tos vertės aptariamose trijose zonose būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

____________

1     OL L 152, 2008, p. 1.