Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 4. martā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-125/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez un M. Noll-Ehlers)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka Spānijas Karaliste ir pārkāpusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 1 13. panta 1. punktu, kas aplūkots kopā ar tās XI pielikumu, ciktāl kopš 2010. gada zonās ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat un ES1301 Madrid sistemātiski un ilgstoši ir tikusi pārsniegta ikgadējā slāpekļa dioksīda (NO2) robežvērtība;

atzīt, ka Spānijas Karaliste ir pārkāpusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 13. panta 1. punktu, kas aplūkots kopā ar tās XI pielikumu, ciktāl kopš 2010. gada zonā ES1301 Madrid sistemātiski un ilgstoši ir tikusi pārsniegta slāpekļa dioksīda (NO2) stundas robežvērtība;

atzīt, ka kopš 2010. gada 11. jūnija Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir saskaņā ar minētās direktīvas 23. panta 1. punktu, kurš aplūkots kopā ar tās XV pielikumu, un it īpaši 23. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto pienākumu nodrošināt, ka pārsnieguma laiks ir cik vien iespējams īss, jo nav veikusi atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka laikposms, kurā zonās ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat un ES1301 Madrid ir tikušas pārsniegtas robežvērtības, būtu cik vien iespējams īss.

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas 2008/50/EK 13. panta 1. punktā ir noteikts dalībvalstu pienākums nodrošināt, ka visās to gaisa kvalitātes zonās, kas ir noteiktas saskaņā ar tās 4. pantu, slāpekļa dioksīda līmenis nepārsniedz direktīvas XI pielikumā noteiktās robežvērtības. Minētajā pielikumā ir noteiktas divas robežvērtības attiecībā uz slāpekļa dioksīdu un abas ir piemērojamas no 2010. gada 1. janvāra. Pirmās robežvērtības atsauces elements ir gads: dalībvalstis nedrīkst pārsniegt 40 mg/m3 kalendārajā gadā. Otrās vērtības atsauces elements ir stunda: dalībvalstis nedrīkst pārsniegt vērtību 200 mg/m3 apmērā vairāk nekā 18 reizes katrā kalendārajā gadā.

Šīs NO2 robežvērtības tika noteiktas Padomes Direktīvā 99/30/EK (1999. gada 22. aprīlis) par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā. Tās 4. pantā dalībvalstīm ir noteikts pienākums veikt pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai slāpekļa dioksīda koncentrācija nepārsniegtu minētās robežvērtības, tās II pielikumā nosakot progresīvu izpildes termiņu, kurā galīgais datums ir noteikts konkrēti 2010. gada 1. janvāris.

Spānijas Karaliste, izmantojot direktīvas 27. pantā reglamentētos gada ziņojumus, paziņoja Komisijai NO2 vidējās gada vērtības, kas atbilst 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadam. Saskaņā ar minētajiem datiem Spānijas Karaliste sistemātiski un ilgstoši bija pārsniegusi ikgadējās robežvērtības zonās ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat un ES1301 Madrid.

Gadījumā, ja ir pārsniegtas robežvērtības, direktīvas 23. panta 1. punktā ir noteikts dalībvalstu pienākums izstrādāt gaisa kvalitātes uzlabošanas plānus, kuros tās paredz atbilstošus pasākumus, kas nodrošina, ka laikposms, kurā robežvērtības ir pārsniegtas, ir cik vien iespējams īss.

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plānos, kuri ir pieņemti kopš Direktīvas 2008/50/EK stāšanās spēkā, Spānijas Karaliste nav paredzējusi pasākumus, kas ir atbilstoši un pietiekami, lai nodrošinātu, ka laikposms, kurā attiecīgajās trīs zonās ir pārsniegtas minētās robežvērtības, būtu cik vien iespējams īss.

____________

1 OV 2008, L 152, 1. lpp.