Language of document :

Beroep ingesteld op 4 maart 2020 – Europese Commissie / Koninkrijk Spanje

(Zaak C-125/20)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez en M. Noll-Ehlers, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

vaststellen dat het Koninkrijk Spanje artikel 13, lid 1, juncto bijlage XI, van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa1 heeft geschonden, voor zover de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide NO2 sinds 2010 systematisch en voortdurend werd overschreden in de zones ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat en ES1301 Madrid;

vaststellen dat het Koninkrijk Spanje artikel 13, lid 1, juncto bijlage XI, van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa heeft geschonden, voor zover de uurgrenswaarde voor stikstofdioxide NO2 sinds 2010 systematisch en voortdurend werd overschreden in de zone ES1301 Madrid;

vaststellen dat het Koninkrijk Spanje sinds 11 juni 2010 de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 23, lid 1, van voornoemde richtlijn, juncto bijlage XV bij die richtlijn, in het bijzonder de verplichting krachtens artikel 23, lid 1, tweede alinea, om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden, door niet de passende maatregelen te hebben vastgesteld om de periode van overschrijding van de grenswaarden in de zones ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat en ES1301 Madrid zo kort mogelijk te houden.

het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG legt de lidstaten de verplichting op om ervoor te zorgen dat in al hun luchtkwaliteitszones, die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 4 ervan, de niveaus van stikstofdioxide de in bijlage XI bij de richtlijn vastgestelde grenswaarden niet overschrijden. Deze bijlage stelt voor stikstofdioxide twee grenswaarden vast, die beide van toepassing zijn sinds 1 januari 2010. De eerste grenswaarde betreft een referentieperiode op jaarbasis: de lidstaten mogen 40 mg/m3 per kalenderjaar niet overschrijden. De tweede grenswaarde betreft een referentieperiode op uurbasis: de lidstaten mogen 200 mg/m3 niet vaker dan 18 keer per kalenderjaar overschrijden.

Die grenswaarden voor NO2 waren reeds vastgesteld bij richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht. Artikel 4 van deze richtlijn verplichtte de lidstaten immers om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de concentraties in de lucht van stikstofdioxide die waarden niet overschrijden, waarbij volgens bijlage II bij deze richtlijn geleidelijk volgens een tijdschema aan de waarden moest worden voldaan, met 1 januari 2010 als uiterste datum.

Het Koninkrijk Spanje heeft in de jaarlijkse verslagen als bedoeld in artikel 27 van de richtlijn aan de Commissie de jaarlijkse gemiddelde waarden van NO2 meegedeeld voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Volgens die gegevens heeft het Koninkrijk Spanje systematisch en voortdurend de jaargrenswaarden in de zones ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat en ES1301 Madrid overschreden.

Artikel 23, lid 1, van de richtlijn verplicht de lidstaten om luchtkwaliteitsplannen vast te stellen wanneer de grenswaarden worden overschreden; die plannen moeten voorzien in passende maatregelen om ervoor zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden.

Het Koninkrijk Spanje heeft in de luchtkwaliteitsplannen die sinds de inwerkingtreding van richtlijn 2008/50/EG zijn vastgesteld, niet voorzien in passende en toereikende maatregelen om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding van die grenswaarden in de drie getroffen zones zo kort mogelijk wordt gehouden.

____________

1 PB 2008, L 152, blz. 1.