Language of document :

Žaloba podaná 4. marca 2020 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-125/20)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez a M. Noll-Ehlers, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Španielske kráľovstvo porušilo článok 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe1 v spojení s prílohou XI tejto smernice tým, že ročné limitné hodnoty oxidu dusičitého NO2 boli od roku 2010 prekračované systematicky a opakovane v zónach ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat a ES1301 Madrid;

určil, že Španielske kráľovstvo porušilo článok 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v spojení s prílohou XI tejto smernice tým, že hodinové limitné hodnoty oxidu dusičitého NO2 boli od roku 2010 prekračované systematicky a opakovane v zóne ES1301 Madrid;

určil, že Španielske kráľovstvo si od 11. júna 2010 neplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývali z článku 23 ods. 1 uvedenej smernice v spojení s prílohou XV tejto smernice a najmä povinnosť stanovenú v článku 23 ods. 1 druhom pododseku zabezpečiť, aby obdobie, počas ktorého sú hodnoty prekročené, sa čo najviac skrátilo, a to z dôvodu, že neprijalo primerané opatrenia na maximálne skrátenie obdobia prekročenia hodnôt v zónach ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat y ES1301 Madrid;

zaviazal Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Článok 13 ods. 1 smernice 2008/50/ES stanovuje povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby vo všetkých zónach kvality ovzdušia definovaných v článku 4 tejto smernice hodnoty oxidu dusičitého neprekročili limitné hodnoty stanovené v prílohe XI tejto smernice. Uvedená príloha stanovuje pre oxid dusičitý dve limitné hodnoty, obidve platné od 1. januára 2010. Prvá limitná hodnota je ročná: členské štáty nesmú prekročiť hodnotu 40 µg/m za kalendárny rok. Druhá hodnota je hodinová. Členské štáty nesmú prekročiť hodnotu 200 µg/m3 viac ako 18-krát za kalendárny rok.

Tieto hodnoty NO2 stanovila už smernica Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší. Jej článok 4 ukladal členským štátom povinnosť priať potrebné opatrenia, aby koncentrácie oxidu dusičitého neprekročili uvedené hodnoty, pričom v prílohe II uvedenej smernice bol stanovený postupný časový rámec plnenia, ktorý stanovil ako konečný dátum práve 1. január 2010.

Španielske kráľovstvo prostredníctvom každoročných správ upravených v článku 27 smernice informovalo Komisiu o priemerných ročných hodnotách NO2 za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 a 2018. Podľa uvedených údajov prekračovalo Španielske kráľovstvo systematicky a opakovane ročné limitné hodnoty v zónach Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat y ES1301 Madrid.

Článok 23 ods. 1 smernice stanovuje povinnosť vypracovať v prípadoch prekračovania hraničných hodnôt plány kvality ovzdušia, v ktorých stanovia náležité opatrenia, ktoré zaručia, že obdobia prekračovania sa čo najviac skrátia.

Španielske kráľovstvo nestanovilo v plánoch kvality ovzdušia vypracovaných po nadobudnutí platnosti smernice 2008/50/ES primerané opatrenia, ktoré by dostatočne zaručovali, že obdobie prekračovania uvedených limitných hodnôt v dotknutých zónach sa čo najviac skráti.

____________

1 Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1.