Language of document :

Tožba, vložena 4. marca 2020 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-125/20)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez in M. Noll-Ehlers, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlogi

Ugotovi naj se, da je Kraljevina Španija kršila člen 13(1), v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 , saj je letna mejna vrednost dušikovega dioksida NO2 sistematično in neprekinjeno presežena od leta 2010 na območjih ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat in ES1301 Madrid;

ugotovi naj se, da je Kraljevina Španija kršila člen 13(1), v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, saj je urna mejna vrednost dušikovega dioksida NO2 sistematično in neprekinjeno presežena od leta 2010 na območju ES1301 Madrid;

ugotovi naj se, da Kraljevina Španija od 11. junija 2010 ni svojih izpolnila obveznosti iz člena 23(1) Direktive 2008/50/ES v povezavi s Prilogo XV k navedeni direktivi, zlasti obveznosti, ki je določena v členu 23(1), drugi pododstavek, navedene direktive, da je treba poskrbeti za to, da je obdobje preseganja čim krajše, ker ni sprejela ustreznih ukrepov za to, da bi bilo obdobje preseganja mejnih vrednosti na območjih ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat in ES1301 Madrid čim krajše.

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 13(1) Direktive 2008/50/ES določa obveznost držav članic, da zagotovijo, da po vseh njihovih območjih kakovost zraka, določenih v skladu s členom 4 te direktive, ravni dušikovega dioksida ne presežejo mejnih vrednosti iz Priloge XI k tej direktivi. Ta priloga določa dve mejni vrednosti v zvezi z dušikovim dioksidom, ki se obe uporabljata od 1. januarja 2010. Prva mejna vrednost je izražena letno: države članice ne smejo preseči 40 mg/m3 v koledarskem letu. Druga vrednost je urna: države članice ne smejo preseči vrednosti 200 mg/m3 več kot 18-krat v koledarskem letu.

Te mejne vrednosti NO2 so že bile določene z Direktivo Sveta 99/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku. Njen člen 4 je namreč državam članicam nalagal, da sprejmejo potrebne ukrepe, da koncentracije dušikovega dioksida ne presežejo navedenih vrednosti, v Prilogi II pa je bil določen progresivni časovni okvir za uskladitev z rokom 1. januarja 2010.

Kraljevina Španija je z letnimi poročili, urejenimi v členu 27 Direktive 2008/50/ES, Komisiji sporočala letne povprečne vrednosti NO2 za leta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 in 2018. V skladu s temi podatki je Kraljevina Španija sistematično in neprekinjeno presegala letne mejne vrednosti na območjih ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat in ES1301 Madrid.

Člen 23(1) Direktive 2008/50/ES določa obveznost držav članic, da sprejmejo načrte za kakovost zraka v primeru preseganja mejnih vrednosti, v katerih predvidijo ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da je obdobje preseganja čim krajše.

Kraljevina Španija v načrtih za kakovost zraka, sprejetih po začetku veljavnosti Direktive 2008/50/ES, ni predvidela ustreznih in zadostnih ukrepov za zagotovitev, da bi bilo obdobje preseganja navedenih vrednosti na treh prizadetih območjih čim krajše.

____________

1 UL 2008, L 152, str. 1.