Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 19 февруари 2020 г. — Hauptzollamt B/XY

(Дело C-87/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hauptzollamt B

Ответник: XY

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 57, параграф 5, буква а) от Регламент № 865/20061 в редакцията му след изменението с Регламент № 2015/870 да се тълкува в смисъл, че когато вносител носи със себе си общо количество над 125 грама хайвер от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) в индивидуално маркирани контейнери и не представя за това документ за (ре)експорт или разрешително за внос, трябва да му се остави количество до 125 грама хайвер, при условие че вносът не служи за някоя от целите, посочени в член 57, параграф 1, първа алинея от Регламент № 865/2006?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен:

Представляват ли лично и домашно имущество по смисъла на член 7, точка 3 от Регламент № 338/972 екземпляри, внесени на митническата територия на Съюза, включително когато в момента на въвеждането им вносителят заявява, че иска да ги подари на други лица след вноса?

____________

1     Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 104).

2     Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 1997 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3, стр. 239).