Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 19. února 2020 – Hauptzollamt B v. XY

(Věc C-87/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Hauptzollamt B

Žalovaný: XY

Předběžné otázky

Musí být čl. 57 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 865/20061 vykládán v tom smyslu, že dovozci, který má u sebe kaviár druhů jeseterů (acipenseriformes spp.) v množství přesahujícím 125 gramů (g) v nádobách jednotlivě označených a nepředloží k němu doklad o vývozu nebo (zpětném) vývozu nebo dovozní povolení, má být ponecháno množství nepřesahující 125 g kaviáru, pokud dovoz neslouží žádnému z účelů, které jsou uvedeny v čl. 57 odst. 1 prvním pododstavci nařízení č. 865/2006?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Patří exempláře přivezené na celní území Unie mezi exempláře osobního nebo rodinného charakteru ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení 338/972 také tehdy, pokud dovozce v okamžiku přivezení prohlásí, že je po dovozu chce darovat jiným osobám?

____________

1     Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

2     Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).