Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 19. februar 2020 – Hauptzollamt B mod XY

(Sag C-87/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hauptzollamt B

Sagsøgt: XY

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 57, stk. 5, litra a), i forordning nr. 865/2006 1 , som ændret ved forordning nr. 2015/870, fortolkes således, at en importør, der medbringer en samlet mængde på mere end 125 gram kaviar fra størarter (Acipenseriformes spp.) i individuelt mærkede beholdere, og hverken forelægger et (re)eksportdokument eller en importtilladelse herfor, skal kunne beholde en mængde på højst 125 g kaviar, såfremt indførslen ikke tjener et af de i artikel 57, stk. 1, første afsnit, i forordning nr. 865/2006 nævnte formål?

Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende:

Er enheder, der føres ind i Unionens toldområde, også omfattet af begrebet »personlige effekter og bohave« som omhandlet i artikel 7, nr. 3), i forordning nr. 338/97 2 i tilfælde, hvor importøren på tidspunktet for indførslen erklærer, at han efter indførslen vil forære disse til andre personer?

____________

1     Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4.5.2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166, s. 1).

2     Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9.12.1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT 1997 L 61, s. 1).