Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 19.2.2020 – Hauptzollamt B v. XY

(asia C-87/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hauptzollamt B

Vastapuoli: XY

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 865/20061 57 artiklan 5 kohdan a alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 2015/870, tulkittava siten, että tuojan, joka tuo mukanaan yhteensä enemmän kuin 125 grammaa (g) sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaaria pakkauksissa, joista jokainen on merkitty, eikä esitä siitä (jälleen)vientiasiakirjaa eikä tuontilupaa, on annettava pitää enintään 125 grammaa kaviaaria, jos tuonnin tarkoituksena ei ole mikään asetuksen N:o 865/2006 57 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainituista?

Mikäli tähän kysymykseen vastataan myöntävästi:

Kuuluvatko unionin tullialueelle tuodut yksilöt asetuksen N:o 338/972 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin henkilökohtaisiin esineisiin ja kotiesineisiin myös silloin, jos tuoja selvittää maahantuonnin yhteydessä, että hän haluaa lahjoittaa ne tämän jälkeen muille henkilöille?

____________

1 Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4.5.2006 annettu komission asetus (EY) N:o 865/2006 (EUVL 2006, L 166, s. 1).

2 Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9.12.1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (EYVL 1997, L 61, s. 1).