Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2020. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hauptzollamt B kontra XY

(C-87/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Hauptzollamt B

Ellenérdekű fél: XY

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 865/2006/EK rendelet1 57. cikke (5) bekezdésének a) pontját, hogy azon importőrnek, aki tokfajok (Acipenseriformes spp.) egyedileg megjelölt tárolóedényben lévő, több mint 125 gramm (a továbbiakban: g) össztömegű kaviárját tartja magánál, és erre vonatkozóan sem (re-)export dokumentumot, sem importengedélyt nem mutat be, legfeljebb 125 g kaviárt át kell engedni, amennyiben a behozatal nem a 865/2006 rendelet 57. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében megjelölt célokra szolgál?

Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Az Unió vámterületére behozott példányok akkor is a 338/97/EK rendelet2 7. cikkének (3) bekezdése értelmében vett személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok körébe tartoznak, ha az importőr a behozatal időpontjában úgy nyilatkozik, hogy e példányokat a behozatalt követően más személyeknek kívánja ajándékozni?

____________

1 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet (HL 2006. L 166., 1. o.).

2 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (HL 1997. L 61., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 3. kötet 136. o.).