Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 19. februārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Hauptzollamt B/XY

(Lieta C-87/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hauptzollamt B

Atbildētāja: XY

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 865/2006 1 , kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 2015/870, 57. panta 5. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka importētājam, kurš ieved vairāk nekā 125 gramus (g) storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra atsevišķi marķētos iepakojumos un šajā ziņā neuzrāda nedz (re)eksporta dokumentu, nedz importa atļauju, ir atstājami līdz 125 g kaviāra, ja importa mērķis nav neviens no Regulas Nr. 865/2006 57. panta 1. punkta pirmajā daļā minētajiem mērķiem?

Ja uz šo jautājumu tiks atbildēts apstiprinoši:

Vai Savienības muitas teritorijā ievesti sugas īpatņi pieder pie personīgajiem un mājas piederumiem Regulas Nr. 338/97 2 7. panta 3. punkta izpratnē arī tad, ja importētājs ievešanas brīdī paskaidro, ka viņš tos pēc importa vēlas dāvināt citām personām?

____________

1     Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV 2006, L 166, 1. lpp.).

2     Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (OV 1997, L 61, 1. lpp.).