Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 19 februarie 2020 – Hauptzollamt B/XY

(Cauza C-87/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurent: Hauptzollamt B

Intimată: XY

Întrebările preliminare

Articolul 57 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 865/20061 trebuie interpretat în sensul că unui importator care transportă cu sine o cantitate totală de peste 125 de grame de caviar de la speciile de sturion (Acipenseriformes spp.) în containere care sunt marcate individual și pentru care nu prezintă nici un document de (re)export și nici un permis de import, trebuie să i se permită o cantitate de până la 125 de grame de caviar, în măsura în care importul nu este destinat niciunuia dintre scopurile menționate la articolul 57 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 865/2006?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare,

Exemplarele introduse pe teritoriul vamal al Uniunii fac parte din efectele personale și domestice în sensul articolului 7 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 338/972 și atunci când, la momentul introducerii lor, importatorul declară că după import intenționează să le ofere cadou altor persoane?

____________

1     Regulamentul nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO 2006, L 166, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 104 ).

2     Regulamentul nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO 1997, L 61, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 03, p. 239).