Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 19. februára 2020 – Hauptzollamt B/XY

(vec C-87/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Hauptzollamt B

Žalovaný: XY

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 57 ods. 5 písm. a) nariadenia č. 865/20061 vykladať v tom zmysle, že dovozcovi, ktorý so sebou dovezie v prepravných obaloch, ktoré sú označené individuálne, celkové množstvo kaviáru jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) presahujúce 125 gramov (g), pričom v tejto súvislosti nepredloží ani doklad o (opätovnom) vývoze, ani povolenie na dovoz, sa má ponechať kaviár v množstve do 125 g, ak dovoz neslúži na žiadny z účelov uvedených v článku 57 ods. 1 prvom pododseku nariadenia č. 865/2006?

V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

Patria k exemplárom súkromného a rodinného charakteru v zmysle článku 7 bodu 3 nariadenia č. 338/972 exempláre dovezené na colné územie Únie aj v tom prípade, ak dovozca pri preprave vyhlási, že tieto exempláre má v úmysle po ich dovoze darovať tretím osobám?

____________

1 Nariadenie Komisie č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 2006, s. 1).

2 Nariadenie Rady č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 1997, s. 1; Mim. vyd. 15/003, s. 136).