Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 19. februarja 2020 - Hauptzollamt B/XY

(Zadeva C-87/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: Hauptzollamt B

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: XY

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 57(5)(a) Uredbe št. 865/20061 , v različici iz Uredbe št. 2015/870 razlagati tako, da je treba uvozniku, ki ima pri sebi skupno več kot 125 gramov (g) kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) v posamično označenih posodah, in zanje ne predloži ne dokumenta za (ponovni) izvoz ne uvoznega dovoljenja, prepustiti količino do 125 g kaviarja, če uvoz ne služi nobenemu od namenov, navedenih v členu 57(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 865/2006?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

Ali spadajo med osebne in gospodinjske predmete v smislu člena 7, točka 3, Uredbe št. 338/972 osebki, ki so bili pripeljani v carinsko območje Unije tudi takrat, ko uvoznik ob prenosu izjavi, da želi te po prenosu podariti drugim osebam?

____________

1     Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 z izvedbenimi določbami k Uredbi Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL 2006, L 166, str. 1).

2     Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL 1997, L 61, str. 1).