Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 19 februari 2020 – Hauptzollamt B mot XY

(Mål C-87/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Hauptzollamt B

Motpart: XY

Tolkningsfrågor

Ska artikel 57.5 a i förordning nr 865/2006(1 ) i dess lydelse enligt förordning nr 2015/870 tolkas så, att en importör som medför en total mängd på mer än 125 gram (g) kaviar av störartade fiskar (Acipenseriformes spp.) i behållare som är individuellt märkta och varken visar upp ett exportdokument/återexportdokument eller ett importtillstånd, får behålla en mängd på upp till 125 g kaviar, under förutsättning att importen inte sker för något av de ändamål som anges i artikel 57.1 första stycket i förordning nr 865/2006?

För det fall att denna fråga ska besvaras jakande:

Anses exemplar som har förts in i unionens tullområde vara personliga tillhörigheter eller hushållsföremål i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 338/972 även om importören vid tidpunkten för importen uppger att denne har för avsikt att skänka dessa till andra personer efter importen?

____________

(1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 2006, s. 1).

(2 ) Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 1997, s. 1).