Language of document : ECLI:EU:C:2020:288


 


 Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 22 april 2020 –
Yodel Delivery Network

(mål-692/19)(1)

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Direktiv 2003/88/EG – Arbetstidens förläggning – Begreppet arbetstagare – Budfirma – Kvalificering av bud som anlitats på grundval av ett tjänsteavtal – Möjlighet för budet att anlita underleverantörer och att samtidigt utföra liknande tjänster för tredje parter”

1.      Tolkningsfrågor – Svaret kan klart utläsas av rättspraxis – Tillämpning av artikel 99 i rättegångsreglerna

(Artikel 267 FEUF; domstolens rättegångsregler, artikel 99)

(se punkt 21)

2.      Socialpolitik – Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet – Direktiv 2003/88 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden – Begreppet arbetstagare – Självständig företagare som kan anlita underleverantörer eller ersättare, acceptera eller inte acceptera liknande arbetsuppgifter som dennas presumtiva arbetsgivare erbjuder, utföra liknande tjänster för tredje parter samt fastställa sin egen arbetstid – Omfattas inte – Villkor – Kontroll av den nationella domstolen

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88)

(se punkterna 27–32 och 38–45 samt slutet)

Avgörande

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden ska tolkas på så sätt att det utgör hinder för att en person som anlitats av dennas presumtiva arbetsgivare på grundval av ett tjänsteavtal i vilket nämnda person anges vara självständig företagare kvalificeras som arbetstagare, i den mening som avses i detta direktiv, när han eller hon kan

–        anlita underleverantörer eller ersättare för att utföra den tjänst som han eller hon har åtagit sig att tillhandahålla,

–        acceptera eller inte acceptera de olika arbetsuppgifter som personens presumtiva arbetsgivare erbjuder, eller ensidigt fastställa ett högsta antal sådana arbetsuppgifter,

–        utföra dessa tjänster till tredje parter, inklusive den presumtiva arbetsgivarens direkta konkurrenter, och

–        inom vissa gränser, fastställa sin egen ”arbetstid” samt organisera sin tid för att anpassa sig till vad som passar vederbörande personligen snarare än till vad som enbart ligger i den presumtiva arbetsgivarens intresse,

när det dels framgår att denna persons självständighet inte är endast fiktiv, dels inte kan fastställas att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan nämnda person och hans eller hennes presumtiva arbetsgivare. Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att, med beaktande av alla relevanta omständigheter som hänför sig till denna person, samt till den ekonomiska verksamhet som han eller hon bedriver, se till att vederbörande kvalificeras mot bakgrund av direktiv 2003/88.


1 EUT C 423, 16.12.2019.