Language of document : ECLI:EU:C:2020:414

POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 7 maja 2020 r.(*)

Wykreślenie sprawy

W sprawach połączonych od C‑763/19 do C‑765/19

mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polska) postanowieniami z dni 7 października 2019 r. i 10 października 2019 r., które wpłynęły do Trybunału w dniu 18 października 2019 r., w postępowaniach:

D.S. (C‑763/19),

przeciwko

S.P. i in.,

przy udziale:

Prokuratora Regionalnego w Krakowie,

C. S.A. w P. (C‑764/19),  

przeciwko

Syndykowi masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej,

przy udziale:

Prokuratora Regionalnego w Krakowie,

M.Ś. i I.Ś. (C‑765/19),

przeciwko

R.B.P. Spółce Akcyjnej,

przy udziale:

Prokuratora Regionalnego w Krakowie,

Rzecznika Praw Obywatelskich,

PREZES TRYBUNAŁU,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego M. Bobeka,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Postanowieniami z dnia 20 lutego 2020 r., które wpłynęły do sekretariatu Trybunału w dniu 28 lutego 2020 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polska) poinformował Trybunał, że cofa swoje wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

2        W tych okolicznościach należy, na podstawie art. 100 regulaminu postępowania przed Trybunałem, postanowić o wykreśleniu tych spraw z rejestru Trybunału.

3        Dla stron w postępowaniach głównych niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem krajowym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniach głównych, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:

Sprawy połączone od C763/19 do C765/19 zostają wykreślone z rejestru Trybunału.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 7 maja 2020 r.

Sekretarz

 

Prezes

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Język postępowania: polski.