Language of document : ECLI:EU:C:2020:413


 


 Определение на Съда (осми състав) от 28 май 2020 г. —
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

(Дело C803/19)

„Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Пряко животозастраховане — Директиви 2002/83/ЕО и 2009/138/ЕО — Право на отказ — Връщане на сумите, платени на застрахователното предприятие за данък върху застрахователните премии — Правила“

Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Пряко животозастраховане — Директиви 2002/83 и 2009/138 — Право на отказ на притежателя на полицата — Упражняване на правото на отказ — Връщане на сумите, платени на застрахователя за данък върху застрахователните премии — Правила — Национална правна уредба, която не допуска връщане на сумите, платени на застрахователя за данък върху застрахователните премии, получавани от застрахователното предприятие — Допустимост — Условие

(член 35, параграф 1 и член 36, параграф 1 от Директива 2002/83 на Европейския парламент и на Съвета; член 185, параграф 1 и член 186, параграф 1 от Директива 2009/138 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 27—32 и 37, както и диспозитива)

Диспозитив

Член 35, параграф 1 във връзка с член 36, параграф 1 от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно животозастраховането и член 185, параграф 1 във връзка с член 186, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национално законодателство, съгласно което в случай на отказ на притежателя на полицата от застрахователния договор данъкът върху застрахователните премии, който притежателят на полицата е дължал и му е бил удържан от застрахователното предприятие, което го е внесло в държавния бюджет, е изключен от сумите, които застрахователното предприятие трябва да върне на притежателя на полицата, а трябва последният да поиска възстановяване на данъка от данъчната администрация или евентуално да поиска обезщетение за вреди от застрахователното предприятие, при условие че процесуалните правила, които приложимото за застрахователния договор право предвижда за целите на издействането на връщане на платените суми на данъка, не могат да застрашат ефективността на правото на отказ, с което разполага притежателят на полицата съгласно правото на Съюза, което запитващата юрисдикция следва да провери.