Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 28. mája 2020 – Hästens Sängar/EUIPO

(vec C74/20 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prípustnosť odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť, ktorá nepreukazuje dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprípustnosť odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 15)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Návrh na prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a a článok 170b)

(pozri body 16 – 18, 20)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Návrh na prijatie, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a a článok 170b]

(pozri body 21, 22, 25 – 28, 30, 31)

4.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazov Súdnym dvorom – Námietka

[Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a a článok 170b]

(pozri body 23, 24)

5.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Otázka, ktorú Súdny dvor neskúmal – Návrh na prijatie, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a a článok 170b]

(pozri bod 29)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Hästens Sängar AB znáša svoje vlastné trovy konania.