Language of document :

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 31 декември 2019  г. — M.A./Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Дело C-949/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Жалбоподател: M.A.

Ответник: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 21, параграф 2а от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници1 във връзка с член 47, първа алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че на гражданин на трета страна, на когото е отказано издаването на виза за дългосрочно пребиваване и който не може да се ползва от правото на свободно движение на територията на другите държави членки, произтичащо от член 21, параграф 1 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, трябва да се гарантира право на ефективни правни средства за защита пред съд?

____________

1 ОВ L 239, 2000 г., стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 1, стр. 183.