Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. decembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – M.A./Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Lieta C-949/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītājs: M.A.

Atbildētājs: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Prejudiciālais jautājums

Vai Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām 1 , 21. panta 2.a punkts, skatīts kopā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta pirmo daļu, ir jāinterpretē tādējādi, ka trešās valsts valstspiederīgajam, kuram tika atteikta ilgtermiņa vīza un kurš nevar izmantot tiesības brīvi pārvietoties citu dalībvalstu teritorijā, kuras izriet no Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, 21. panta 1. punkta, ir jānodrošina tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā?

____________

1 OV 2000, L 239, 19. lpp.