Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 31. decembra 2019 – M.A./Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(vec C-949/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: M.A.

Žalovaný: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 21 ods. 2a Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach1 , [omissis] v spojení s článkom 47 prvým odsekom Charty základných práv Európskej únie [omissis] vykladať v tom zmysle, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo zamietnuté udelenie dlhodobého víza a ktorý nemôže uplatniť právo voľne sa pohybovať na území ostatných členských štátov vyplývajúce z článku 21 ods. 1 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, musí mať zaručené právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom?

____________

1 Ú. v. ES L 239, 2000, s. 19; Mim. vyd. 19/002, s. 9.