Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 31 december 2019 – M.A. mot Konsuł Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Mål C-949/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: M.A.

Motpart: Konsuł Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Tolkningsfråga

Ska artikel 21.2a i Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna1 , jämförd med artikel 47.1 första stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [utelämnas], tolkas så, att en tredjelandsmedborgare som har nekats visering för längre vistelse och som inte kan utöva rätten att röra sig fritt på övriga medlemsstaters territorier enligt artikel 21.1 i Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol?

____________

1 EGT L 239, 2000, s. 19.