Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Люксембург), постъпило на 9 март 2020 г. — XI/Caisse pour l'avenir des enfants

(Дело C-129/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Страни в главното производство

Жалбоподател: XI

Ответник: Caisse pour l'avenir des enfants

Преюдициални въпроси

Трябва ли клауза 1, точки 1 и 2, клауза 2, точка 1 и клауза 2, точка 3, буква б) от Рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено на 14 декември 1995 г. между общите междуотраслови организации Съюз на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейски център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейска конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и въведено с Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителския отпуск1 , да се тълкуват в смисъл, че не допускат прилагането на разпоредба от вътрешното право като член 29 bis от Закона от 16 април 1979 г. за общия статут на държавните служители, в редакцията му, приета със Закона от 22 декември 2006 г. (Mémorial, A, 2006 г., № 242, стр. 4838), която подчинява предоставянето на родителски отпуск на две условия: работникът да е работил законно и да е бил социално осигурен на това основание, от една страна, за непрекъснат период от поне дванадесет последователни месеца, непосредствено предхождащ началото на родителския отпуск, и от друга страна, към момента на раждането или приемането на детето или децата, които ще осинови, като спазването на второто условие се изисква дори и в случаите на раждане или приемане на детето или децата преди повече от дванадесет месеца от началото на родителския отпуск?

____________

1     ОВ L 145, 1996 г., стр.  4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 160.