Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lucembursko) dne 9. března 2020 – XI v. Caisse pour l'avenir des enfants

(Věc C-129/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: XI

Odpůrce: Caisse pour l'avenir des enfants

Předběžná otázka

Je třeba ustanovení 1.1., 1.2. a 2.1., 2.3.b) rámcové dohody o rodičovské dovolené uzavřené dne 14. prosince 1995 obecnými mezioborovými organizacemi UNICE, CEEP a EKO a provedené směrnicí 96/34/ES Rady ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené1 vykládat v tom smyslu, že brání použití ustanovení vnitrostátního práva, jakým je článek 29a zákona o státní službě ze dne 16. dubna 1979, ve znění pozdějších předpisů, a to naposledy ve znění zákona ze dne 22. prosince 2006 (Mémorial A 2006, s. 4838), který váže přiznání rodičovské dovolené na splnění dvojí podmínky, a sice že je pracovník legálně zaměstnán na pracovním místě a z toho titulu je pojištěn v systému sociálního zabezpečení zaprvé nepřetržitě minimálně dvanáct po sobě jdoucích měsíců bezprostředně před začátkem rodičovské dovolené a zadruhé v okamžiku narození nebo přijetí dítěte či dětí k osvojení, přičemž splnění této druhé podmínky je požadováno i v případě, že k narození či osvojení došlo více než dvanáct měsíců před začátkem rodičovské dovolené?

____________

1 Úř. věst. 1996, L 145, s. 4.