Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembursko) 9. marca 2020 – XI/Caisse pour l’avenir des enfants

(vec C-129/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku, navrhovateľka v pôvodom konaní: XI

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku, odporca v pôvodnom konaní: Caisse pour l’avenir des enfants

Prejudiciálna otázka

Majú sa doložky 1.1., 1.2., 2.1. a 2.3.b) rámcovej dohody o rodičovskej dovolenke uzavretej 14. decembra 1995 medzi všeobecnými medziodvetvovými organizáciami UNICE, CEEP a ETUC, ktorá sa vykonáva smernicou Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke [uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC]1 , vykladať v tom zmysle, že bránia uplatneniu ustanovenia vnútroštátneho práva, akým je článok 29a loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (zákon zo 16. apríla 1979 o služobnom poriadku štátnych úradníkov v znení neskorších predpisov) v znení vyplývajúcom zo zákona z 22. decembra 2006 (Mémorial A, 2006, č. 242, s. 4838), ktoré podmieňuje poskytnutie rodičovskej dovolenky dvojitou podmienkou, a to že pracovník je legálne zamestnaný na pracovisku a na tomto základe poistený v systéme sociálneho zabezpečenia jednak nepretržite počas aspoň dvanástich za sebou nasledujúcich mesiacov bezprostredne pred začiatkom rodičovskej dovolenky a jednak v čase narodenia alebo prijatia adoptovaného dieťaťa alebo detí, pričom dodržanie tejto druhej podmienky sa vyžaduje aj v prípade, ak k narodeniu alebo prijatiu dieťaťa došlo viac než dvanásť mesiacov pred začiatkom rodičovskej dovolenky?

____________

1 Ú. v. ES L 145, 1996, s. 4; Mim. vyd. 05/002, s. 285.