Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) 9. marca 2020 – XI/Caisse pour l'avenir des enfants

(Zadeva C-129/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe in tožeča stranka na prvi stopnji: XI

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo in tožena stranka na prvi stopnji: Caisse pour l'avenir des enfants

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba klavzule 1.1, 1.2, 2.1 in 2.3(b) okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega 14. decembra 1995 med splošnimi medpanožnimi organizacijami UNICE, CEEP in ETUC ter izvajanega z Direktivo Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu1 , razlagati tako, da nasprotujejo uporabi določbe nacionalnega prava, kot je člen 29a spremenjenega zakona z dne 16. aprila 1979 o določitvi splošnih kadrovskih predpisov za državne uslužbence v različici, ki izhaja iz zakona z dne 22. decembra 2006 (Mémorial, A, 2006, št. 242, str. 4838), v skladu s katerim za priznanje starševskega dopusta velja dvojni pogoj, da je delavec zakonito zaposlen na delovnem mestu in iz tega naslova vključen v socialno varnost, prvič, neprekinjeno vsaj 12 zaporednih mesecev neposredno pred začetkom starševskega dopusta in, drugič, ob rojstvu ali sprejemu enega ali več otrok v posvojitev, pri čemer se izpolnjevanje tega drugega pogoja zahteva tudi, če je do rojstva ali sprejema prišlo več kot 12 mesecev pred začetkom starševskega dopusta?

____________

1 UL 1996, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 285.