Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) den 9 mars 2020 – XI mot Caisse pour l'avenir des enfants

(Mål C-129/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parter i det nationella målet

Klagande: XI

Motpart: Caisse pour l’avenir des enfants

Tolkningsfråga

Ska § 1 punkterna 1 och 2 samt § 2 punkterna 1 och 3 b i ramavtalet om föräldraledighet, som ingicks den 14 december 1995 av de allmänna branschövergripande organisationerna UNICE, CEEP och EFS, och som genomförts genom rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet1 , tolkas på så sätt att de utgör hinder för tillämpningen av en nationell bestämmelse, såsom artikel 29a i lagen av den 16 april 1979 om fastställande av allmänna tjänsteföreskrifter för tjänstemän, i dess lydelse enligt lagen av den 22 december 2006 (Mémorial, A, 2006, nr 242, s. 4838), enligt vilken rätt till föräldraledighet endast föreligger om två villkor är uppfyllda, nämligen att arbetstagaren ska ha arbetat lagligen på en arbetsplats och därvid varit ansluten till socialförsäkringen dels utan avbrott under minst tolv sammanhängande månader omedelbart före föräldraledighetens början, dels vid tidpunkten för barnets eller barnens födsel eller adoption, varvid det sistnämnda villkoret måste vara uppfyllt även om födseln eller adoptionen ägde rum mer än tolv månader före föräldraledighetens början?

____________

1 EGT L 145, 1996, s. 4