Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzgericht (Rakousko) dne 4. února 2020 – DBKAG v. Finanzamt Linz

(Věc C-59/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzgericht

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: DBKAG

Orgán, proti kterému směřuje stížnost: Finanzamt Linz

Předběžná otázka

Musí být čl. 135 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/112/ES1 vykládán v tom smyslu, že pro účely osvobození od daně stanoveného tímto ustanovením spadá pod pojem „správa fondů kolektivního investování“ i poskytnutí užívacího práva kapitálové investiční společnosti (KIS) externím poskytovatelem licence, pokud tento speciální software - jako v této věci - slouží výhradně k plnění specifických a podstatných činností v souvislosti se správou fondů kolektivního investování, přitom je ale provozován na technické infrastruktuře KIS a své funkce může plnit pouze prostřednictvím sekundárního působení KIS a při soustavném používání údajů o trhu, které KIS poskytuje?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).