Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzgericht (Østrig) den 4. februar 2020 – DBKAG mod Finanzamt Linz

(Sag C-59/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DBKAG

Sagsøgt: Finanzamt Linz

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112/EF 1 fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« for så vidt angår den i denne bestemmelse fastsatte fritagelse også omfatter tildeling af brugsretten til en specialsoftware udviklet specielt til forvaltning af investeringsforeninger fra en licensgiver, som er tredjemand, til et kapitalinvesteringsselskab, når denne specialsoftware som i hovedsagen udelukkende bruges til at udføre specifikke og væsentlige aktiviteter i forbindelse med forvaltning af investeringsforeninger, men opereres på kapitalinvesteringsselskabets infrastruktur og kun kan opfylde sine funktioner ved kapitalinvesteringsselskabets medvirken og under løbende anvendelse af markedsdata, som kapitalinvesteringsselskabet stiller til rådighed?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).