Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzgericht (Itävalta) on esittänyt 4.2.2020 – DBKAG v. Finanzamt Linz

(asia C-59/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: DBKAG

Vastapuolena oleva viranomainen: Finanzamt Linz

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2006/112/EY1 135 artiklan 1 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että erityisten sijoitusrahastojen hallinnoinnin käsitteeseen on sisällytettävä kyseisessä säännöksessä tarkoitettua verovapautusta varten myös käyttöoikeuden myöntäminen pääomasijoitusyhtiölle ulkopuolisen lisenssinantajan nimenomaisesti erityisten sijoitusrahastojen hallinnointiin kehitettyyn ohjelmistoon, jos ohjelmistoa käytetään – kuten pääasiassa – yksinomaan erityisten sijoitusrahastojen hallinnoinnin erityisten ja olennaisten toimintojen täyttämiseen mutta sitä käytetään pääomasijoitusyhtiön teknisessä infrastruktuurissa ja se voi täyttää tehtävänsä vain pääomasijoitusyhtiön avustamana ja pääomasijoitusyhtiön tarjoamia markkinatietoja jatkuvasti käyttäen?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).