Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 4 februari 2020 – DBKAG mot Finanzamt Linz

(Mål C-59/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: DBKAG

Ytterligare deltagare i rättegången: Finanzamt Linz

Tolkningsfråga

Ska artikel 135.1 g i direktiv 2006/112/EG1 tolkas på så sätt att begreppet ”förvaltning av särskilda investeringsfonder”, med hänsyn till det undantag från skatteplikt som föreskrivs i denna bestämmelse, även omfattar den omständigheten att en utomstående licensgivare beviljar ett kapitalförvaltningsbolag nyttjanderätt till en specialiserad programvara som är särskilt framtagen för förvaltning av särskilda investeringsfonder, när denna specialiserade programvara, såsom i målet vid den nationella domstolen, endast är avsedd för att utföra specifika och väsentliga uppgifter i samband med förvaltningen av de särskilda investeringsfonderna, men används i kapitalförvaltningsbolagets tekniska infrastruktur, och dess funktioner bara kan utföras genom underordnad medverkan från kapitalförvaltningsbolagets sida och under kontinuerlig användning av marknadsinformation som kapitalförvaltningsbolaget tillhandahåller?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).